Foredrag:    Hvad er landsforeningen Autismes aktiviteter
Dernæst generalforsamling
Foredragsholder:  Formand Heidi Thamestruo
Tid:     24/2 2020  19-21:30 (forventet 2 timer i alt)
Sted:  Kube, Dirch Passers Allé 4, 2000F i Performancesalen.

Kære Medlem

Vores generalforsamling afholdes den 24. februar 2020. Vi har i år inviteret formand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup. Heidi vil fortælle Landsforeningens virke med fokus på :

 • Landsforeningen kort og overordnede aktiviteter.
 • 2020 aktiviteter og visioner
 • Landsforeningens arbejde omkring udfordringer med den kommunale service.

Efter foredraget afholdes der ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne, som findes på Landsforeningen for autisme/kreds København/Frederiksbergs hjemmeside; https://autismeforeningkbhfrb.wordpress.com/.

Da vi gerne vil sørge for servering af lidt vådt og tørt til arrangementet er tilmelding en stor hjælp for os. Tilmelding kan gerne ske inden den 18. februar 2020.

Som I kan se af dagsorden for generalforsamlingen er der mange dygtige kvinder i bestyrelsen og få mænd. Vi har som målsætning at have en bestyrelse, der er repræsentativ for vores målgruppe. Pt. repræsenterer bestyrelsen både personer med en autismespektrum forstyrrelse samt forældre til børn/unge, der er hjemmeboende og flyttet hjemmefra.

Nedenfor kan I læse mere om hvad vi laver i bestyrelsen. Såfremt der er spørgsmål hertil kan formand for bestyrelsen Tinja Vandmose kontaktes på 5170 7227 / autismekbhfrb@gmail.com.

Program for aften:

19.00 – 20.00 Foredrag ved Heidi Thamestrup

20.00 – 21.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2019
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. februar 2020 på autismekbhfrb@gmail.com
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg, dvs. med en valgperiode på 2 år;

 • Tine Heerup, der modtager genvalg.
 • Eva Marija Opresnik, der modtager genvalg.
 • Truels Sterm, der modtager genvalg.
 • Martin Winge Andersen, der ikke modtager genvalg.

Bestyrelsen består endvidere af;

 • Tinja Vandmose
 • Rie Gravesen
 • Charlotte Aagard Knudsen
 • Katrine Palsby

Suppleant er Solvejg Dons Petot og Heidi Schmidt

 • Solvejg Dons Petot stiller op til bestyrelsen

 

Der skal vælges 2 suppleanter. Der er pt. ingen suppleanter på valg. Suppleanterne vælges for 1 år.

Følgende er tilknyttet bestyrelsen: Winnie Lundgren.

 1. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
  Følgende medlemmer Eva Marija Opresnik, Tine Heerup og Tinja Vandmose er på valg som medlemmer og Truels Sterm som suppleant.
 2. Valg af revisor
  Karsten Müller modtager genvalg.
 1. Eventuelt

 

Hvad laver vi i bestyrelsen?

Vi holder ca. 4-6 bestyrelsesmøder årligt, af ca. 2 timers varighed. Møderne holder vi oftest i offentligt tilgængelige mødelokaler, typisk på skoler, og enkelte gange privat. Møderne har en fast dagsorden, og der tages referat af disse. Vi skiftes til at tage referat, og vi sørger for udsendelse af dagsorden. På møderne planlægger vi kommende medlemsarrangementer, gensidig orientering mm.

En stor del af bestyrelsens arbejde er at planlægge medlemsarrangementer. Vi følger med i de forskellige drøftelser, debatter i forhold til hvad der kunne være relevante emner. På bestyrelsesmøderne drøfter vi de forskellige ideer og aftaler, hvilke vi vil arbejde videre med samt hvem af os, der er ansvarlig for arrangementet. Den/de ansvarlige har flere opgaver; varetager kontakten til oplægsholderen, sørger for skriv til hjemmesiden og medlemsblad om arrangementet, lokalebestilling og forplejning. Og endelig at være vært ved medlemsarrangementet. Som udgangspunkt er vi altid 2 ansvarlige til et arrangement, så man kan hjælpe hinanden. Det tager 1 til 2 timer alt i alt at planlægge et medlemsarrangement.

På møderne tager vi os også tid til at få talt om os selv, hvordan går det derhjemme, så vi benytter hinanden som netværk.

Bestyrelsen er desuden repræsenteret i Centerrådet (Center for Handicap) samt Kommunes Handicapråd, og i Danske Handicaporganisationers lokalafdelinger, hvilket giver mulighed for repræsentere vores medlemmer på det lokalpolitiske plan og påvirke den politiske debat i Københavns og Frederiksberg kommune.

Bestyrelsesmedlemmer kan desuden deltage som bisidder for medlemmer af Autismeforeningen, der efterspørger dette.

Udover bestyrelsens eget arbejde, er bestyrelsen også repræsenteret i Centerrådet (Center for Handicap) samt Kommunes Handicapråd. Så der er mulighed for også at være med på det mere politiske plan via disse råd i det hele taget orientere sig i den politiske debat.

Tilmelding af hensyn til forplejning: Du kan tilmelde dig ved at trykke her.

NB! Det er kun medlemmer af kreds Kbh/Frb, der har stemmeret ved generalforsamlingen.

vel mødt!

Bestyrelsen