Kære medlemmer i Kreds København/Frederiksberg

Rigtig godt nytår til alle.  

Vi er glade for at kunne indkalde til generalforsamling og medlemsmøde, mandag 25. februar 2019, kl. 19-21.30 i Kultursalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

Program for aftenen:

19.00 – 20.00 Oplæg ved Monica Lylloff

Inden generalforsamlingen har vi et oplæg af Monica Lylloff. Monica har netop udgivet bogen ”Seje mor”, hvori hun fortæller om livet med tre børn med særlige behov. I kan læse mere om Monica på hendes blog ”monicalylloff.dk”.

monicalyloff

20.00 – 21.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

Efter oplægget afholder vi generalforsamling i henhold til vedtægterne, som i kan se på Landsforeningen for autisme/kreds København/Frederiksbergs hjemmeside; https://autismeforeningkbhfrb.wordpress.com/.

Vi oplever et stadigt stigende behov for viden om autisme fra jer, og efterspørgsel efter konkrete foredrag. Dette vil vi gerne forsøge at imødekomme, derfor har vi brug for nogle flere medlemmer i bestyrelsen, der kan og vil hjælpe til. (Se om bestyrelsesarbejde)

I bestyrelsen har vi som målsætning at være repræsentativ for vores målgruppe. Pt. repræsenterer bestyrelsen personer med en autismespektrum forstyrrelse samt forældre til børn og unge, der ikke er hjemmeboende. For forsat at kunne være repræsentativ i forhold til vores målgruppe, mangler vi medlemmer, der er pårørende til hjemmeboende børn og unge.

Hvis du er blevet nysgerrig og har spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen er du velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen Susan Elholm kontaktes på 2714 3999/susan.elholm@gmail.com.

1 Valg af dirigent og referent
2 Formanden aflægger beretning
3 Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2018
4 Behandling af forslag fra bestyrelsen
5 Behandling af indkomne forslag fra medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 8. februar 2019 på susan.elholm@gmail.com

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg, dvs. med en valgperiode på 2 år;

  • Rie Gravesen, der modtager genvalg.
  • Susan Elholm, der ikke modtager genvalg.
  • Kirsten Juel Grand, der ikke modtager genvalg.
  • Mari-ann Petersen, der ikke modtager genvalg.

Bestyrelsen består derudover af; Tine Heerup, Martin Winge Andersen, Truels Sterm og Eva Marija Opresnik.

Der skal vælges 2 suppleanter. Der er pt. ingen suppleanter på valg. Suppleanterne vælges for 1 år.

Følgende er tilknyttet bestyrelsen: Winnie Lundgren.

7 Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
Følgende medlemmer; Eva Marija Opresnik, Tine Heerup og Lars Stahlhut er på valg.

8 Valg af revisor
Karsten Müller modtager genvalg.

9 Eventuelt

Da vi gerne vil servere kaffe & kage til arrangementet er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske via dette link, senest den 18. februar 2019.

Vi håber at se mange af jer,

Venlig hilsen

Bestyrelsen