Kreds København / Frederiksberg byder velkommen til generalforsamling:

Onsdag d. 18. marts kl. 19:00-21:30

Mødelokale 1, Kulturhuset Indre By

Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København K.

Før generalforsamlingen vil Landsforeningens formand Heidi Thamestrup holde et kort indlæg om foreningens arbejde og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Heidi.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2014
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + en suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. senest d. 4. marts 2015. Forslag sendes pr. mail til formand Tine Heerup på tine.heerup@gmail.com

Ingen tilmelding – vi håber at se så mange medlemmer som mulig.
Det er også din forening!